JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI U DRUŠTVENOM DOMU HANGAR U MATULJIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 372-03/20-01/0015
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0002
Matulji, 17.02.2020.

Obavijest

Općinski načelnik Općine Matulji sukladno članku 4. stavku 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13, 17/14 i 8/19) raspisao je dana 17.02.2020. godine Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji u Društvenom domu Hangar u Matuljima, 43.Istarske divizije 10, Matulji, površine 100,00 m2.

Više...

POZIV ZA DOSTAVU PONUDE ZA PRUŽANJE UGOSTITELJSKIH USLUGA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA ZVONČARSKE SMOTRE DANA 22.02.2020.GODINE

OPĆINA MATULJI
JEDNISTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 335-02/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/02-01/20-1
Matulji, 04.02.2020.godine

PREDMET: Poziv za dostavu ponude za pružanje ugostiteljskih usluga za vrijeme održavanja Zvončarske smotre dana 22.02.2020.godine

Općina Matulji kao organizator poziva zainteresirane gospodarske subjekte registrirane za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na dostavu ponude za pružanje ugostiteljskih usluga dana 22.02.2020.godine u sklopu Zvončarske smotre.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO – GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 944-05/20-01/0001
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-20-0001
Matulji, 17.1.2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), i Zaključka  Općinskog Vijeća Općine Matulji od 10.12.2019. ,a u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

                                                  NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Natječaj preuzmite OVDJE

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU – VODITELJ ODSJEKA ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Natječaj preuzmite OVDJE

Obavijest preuzmite OVDJE

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA PRORAČUN I FINANCIJE

Natječaj preuzmite OVDJE

Obavijest preuzmite OVDJE

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠI SAVJETNIK ZA TEHNIČKE POSLOVE I INVESTICIJE

Natječaj preuzmite OVDJE

Obavijest preuzmite OVDJE

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA UTVRĐIVANJE I NAPLATU JAVNIH DAVANJA

Natječaj preuzmite OVDJE

Obavijest preuzmite OVDJE

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Matulji prikupljanjem pismenih ponuda možete preuzeti OVDJE.

Više...

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE ZAHTJEVA RADI OSTVARENJA PRAVA NA SUFINANCIRANJE KAMATA ZA 2019. GODINU

Dana 8.11.2019. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2019. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice.

Više...