JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

OPĆINA MATULJI
KLASA: 372-03/18-01/0052
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-18-0001
Matulji, 24.04.2018

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora  („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana   24.4.2018.

J A V N I    N A T J E Č A J

ZA  DAVANJE U ZAKUP

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13), u vezi sa člankom 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/ 2010, 143/2012, 152/2014 ), Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje,

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj možete preuzeti ovdje.

Više...

OTVOREN JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE UDRUGA ZA 2018. GODINU

Dokumente i obrasce možete preuzeti ovdje.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI

Na temelju članka 4. stavka 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13 i 17/14 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje dana 2.3.2018.

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DAVANJE U ZAKUP

poslovnih prostora u vlasništvu Općine Matulji

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj možete preuzeti ovdje!
.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj možete preuzeti ovdje!

Više...

REZULTATI TESTIRAJA ZA RADNO MJESTO VIŠI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATOSTI

Rezultate prezentiranja pogledajte ovdje.

Više...

JAVNI POZIV ZA SUFINANCIRANJE KAMATA NA KREDITE ZA 2017.

Dana 5.11.2017. godine objavljen je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva radi ostvarenja prava na sufinanciranje kamata za 2017. godinu za poduzetnike s područja Općine Matulji posebno za mlade i žene poduzetnice.

Javni poziv je otvoren do 25.11.2017.

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE AUTORSKIH PROJEKATA I PROJEKATA IZDAVAŠTVA U 2017.g.

Na temelju članka 51. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko- goranske županije” broj 26/09,38/09, 8/13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15), Općinski načelnik dana 30. listopada 2017. godine objavljuje sljedeći:

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE AUTORSKIH PROJEKATA I PROJEKATA IZDAVAŠTVA U 2017.g.

I. Predmet ovog javnog natječaja je prikupljanje ponuda za sufinanciranje autorskih projekata i izdavaštva iz Proračuna Općine Matulji za 2017. godinu,

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
KLASA: 100-01/17-01/0020
URBROJ: 2156/04-01-3-02-17-0005
Matulji, 25.10.2017

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME-VIŠI REFERENT ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

Datum:25.10.2017.

U Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Ispostavi Opatija dana 24.10.2017. objavljen je oglas za prijam u službu u Općinu Matulji na radno mjesto viši referent za društvene djelatnosti (1 izvršitelj, m/ž), na određeno vrijeme do povratka odsutne službenice.

 Posljednji dan za predaju prijava na oglas pošti ili izravno u pisarnicu Općine Matulji je 02.11.2017.

Više...