JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU MIJEŠANOG NASIPNOG MATERIJALA

Javni natječaj za prodaju miješanog nasipnog materijala preuzmite OVDJE.

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME RADI ZAMJENE DJELATNIKA NA BOLOVANJU – KOMUNALNI REDAR; OBAVIJEST O ODRŽAVANJU PROVJERE KANDIDATA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0010
Matulji, 15.05..2020.

O B A V I J E S T

o održavanju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na temelju raspisanog Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji – Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto referent-komunalni redar (1izvršitelj, m/ž) – u daljnjem tekstu: Oglas

Više...

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0006
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001
Matulji, 27. 04. 2020.

Pročelnik Jedinstvenog Upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 29., vezano uz članak 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 61/11, 4/18 i 96/18– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje

OGLAS
za prijam u službu na određeno vrijeme

U Općinu Matulji, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje na radno mjesto referent-komunalni redar (1 izvršitelja, m/ž), na određeno vrijeme radi zamjene dužeg vremena odsutnog službenika zbog bolovanja.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Natječaj za prodaju nekretnina z.č.1824 k.o. Matulji, z.č.1932 k.o. Bregi, z.č.1921 k.o. Bregi i z.č.210 k.o. Lipa – link

Više...

OBAVIJEST

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinski načelnik
KLASA: 612-01/20-01/0005
URBROJ: 2156-04-01/2-01/20-3
Matulji, 23.03.2020.

OBAVIJEST

VEZANO UZ RASPISANI JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.GODINU, OBAVJEŠTAVAMO SVE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA DA SE:

Više...

NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU NA NEODREĐENO VRIJEME

REPUBLIKA HRVATSKA PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Jedinstveni upravni odjel
KLASA: 100-01/20-01/0004
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0001
Matulji,16.03.2020.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Matulji, na temelju članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08, 61/11,4/18, 96/18 i 112/19– u nastavku teksta: ZSN), raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu na neodređeno vrijeme

U Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji-Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje, na radno mjesto Stručni suradnik/ica za tehničke poslove (1 izvršitelj, m/ž), na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca.

Više...

POZIV NA 19. SJEDNICU ODBORA ZA PROSTORNO UREĐENJE I ZAŠTITU OKOLIŠA

Poziv na 19. sjednicu Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša – LINK

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (Službene novine PGŽ broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14,29/14,47/15-pročišćeni tekst, 39/15 i 7/18), članka 33. Odluke o izvršavanju Proračuna Općine Matulji za 2020.godinu (Službene novine PGŽ broj 32/19) te članka 6. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga i drugih organizacija civilnog društva iz Proračuna Općine Matulji („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 20/16) Općina Matulji, objavljuje:

JAVNI NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROGRAMA/PROJEKATA/MANIFESTACIJA KOJE PROVODE UDRUGE I DRUGE ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA, SREDSTVIMA PRORAČUNA OPĆINE MATULJI ZA 2020.

Više...

NATJEČAJ ZA PRODAJU , ZAKUP I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI ,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI

KLASA: 944-05/20-01/0008
URBROJ: 2156/04-01-3-2-09-20-0001
Matulji, 2.3.2020.

Na temelju članka 43. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije “ 26/09,38/09 i 08/13),  Zaključka  Općinskog Vijeća Općine Matulji od 11.2.2020. i  članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96,68/98,137/99,22/00,73/00,114/01,79/06,141/06,146/08,38/2009,153/2009,90/2010, 143/2012, 152/2014 ) Općinski načelnik Općine Matulji raspisuje

 

                          NATJEČAJ ZA PRODAJU , ZAKUP I ZAMJENU NEKRETNINA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI ,PRIKUPLJANJEM PISMENIH PONUDA

Više...

JAVNI NATJEČAJ ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA U VLASNIŠTVU OPĆINE MATULJI U DRUŠTVENOM DOMU HANGAR U MATULJIMA

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA: 372-03/20-01/0015
URBROJ: 2156/04-01-3-2-02-20-0002
Matulji, 17.02.2020.

Obavijest

Općinski načelnik Općine Matulji sukladno članku 4. stavku 1. točke 5. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora („Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj: 4/13, 17/14 i 8/19) raspisao je dana 17.02.2020. godine Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Matulji u Društvenom domu Hangar u Matuljima, 43.Istarske divizije 10, Matulji, površine 100,00 m2.

Više...