9. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/11-01/1
URBROJ: 2156-04-01-17-1

Matulji, 03.veljače 2017.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14,29/14, 4/15– pročišćeni tekst i 39/15)

S a z i v a m

9. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati 14.02.2017.(utorak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i r e d

1. Donošenje zaključka u svezi inicijative Spartamatrixa i gdina.P.Wainwrighta a vezano uz nastavak aktivnosti MLC d.o.o. i razvoja zone R-12

Izvjestitelj: vijećnik Općinskog vijeća Željko Grbac

2. Donošenje Odluke o dodjeli javnih priznanja Općine Matulji za 2017.godinu:

a) nagrade za životno djelo gospodinu Cvetku Doričiću

b) godišnje nagrade Općine Matulji gospođi Bruni Varljen

c) godišnje nagrade Općine Matulji Udruzi liječenih alkoholičara „Matulji“

Izvjestitelj:predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Općinskog vijeća Općine Matulji Alfred Šaina

3. Donošenje Odluke o ukidanju statusa javnog dobra

Izvjestitelj:predsjednik Odbora za poslovni prostor,stambene poslove i imovinsko-pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji Darjan Buković

4. Donošenje Odluke o davanju koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti-dimnjačarskih poslova na području Općine Matulji

Izvjestitelj:zamjenik Općinskog načelnika Vedran Kinkela

5.Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranju političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih po Općinskom vijeću Općine Matulji za 2017.godinu

Izvjestitelj:Općinski načelnik Mario Ćiković

6.Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika

Izvjestitelj:Općinski načelnik Mario Ćiković

7. Donošenje Odluke o izmjeni Odluke o naknadi za rad zamjenika općinskog načelnika koji dužnost obnaša bez zasnivanja radnog odnosa

Izvjestitelj:Općinski načelnik Mario Ćiković

8. Donošenje Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji

Izvjestitelj:Općinski načelnik Mario Ćiković

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

Kompletne materijale možete preuzeti na ovom linku

Predsjednik

Općinskog vijeća Općine Matulji

Mladen Prenc,dr.med.