24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/9
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 19. listopada 2015.

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13,17/14 i 29/14)

S  a  z  i  v  a  m
24. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 29. listopada 2015. god. (četvrtak) s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem slijedeći:

D n e v n i    r e d:

Donošenje II. izmjene Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

Donošenje II. izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

Donošenje II. izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2015. godinu i Projekcije za 2016.-2017. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

Donošenje Izmjene Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

Donošenje Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine na području Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Mario Ćiković i direktor društva Komunalac d.o.o. Jurdani Ervino Mrak

Donošenje Odluke o II. izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Mario Ćiković i viši referent za prostorno uređenje Smiljana Veselinović

Donošenje Plana davanja koncesije na području Općine Matulji za 2016. godinu
I z v j e s t i t e lj: voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

Donošenje Odluke u imovinsko – pravnom predmetu Franko Kršul – otkup zemljišta u k.o Brgud
I z v j e s t i t e lj: predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i
imovinsko – pravna pitanja Općinskog vijeća Općine Matulji, Denis Požar

Donošenje Odluke o davanju ovlaštenja Općinskom načelniku za sklapanje Ugovora između Općine Matulji i Komunalca d.o.o. Jurdani
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

Donošenje zaključka o inicijativi za izgradnju Doma za starije i nemoćne osobe
I z v j e s t i t e lj: Vijećnik Općinskog vijeća Ilija Bakić

Informacija o utrošku Proračunske zalihe u Proračuna Općine Matulji za period
od 1.7.2015.-30.9.2015.
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

zip24. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI (materijale preuzmite klikom na link)

Predsjednik Općinskog vijeća
Općine Matulji
Slobodan Juračić