20. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/5
URBROJ: 2156-04-01-15-1

Matulji, 17. travnja 2015.
Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 29/14 i 4/15 – pročišćeni tekst).

S  a  z  i  v  a  m

20. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 28. travnja 2015. god. (utorak) s početkom  u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić

2. Izvješće o ostvarenju Godišnjeg programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić

3. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj:  Općinski načelnik Mario Ćiković

4.         Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja za 2014. godinu
I z v j e s t i t e lj:  Općinski načelnik Mario Ćiković

5.            Donošenje Odluke o izradi strateškog razvojnog programa za razdoblje od 2015. -2020. godine
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

6.            Donošenje Analize stanja sustava zaštite i spašavanja na području Općine Matulji u 2014. godini
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić

7. Donošenje Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Općine Matulji za 2015. godinu
I z v j e s t i t e lj: Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić

8. Donošenje Odluke o odabiru ponuditelja za:

  • održavanje nerazvrstanih cesta – poslovi obnove horizontalne prometne signalizacije na području Općine Matulji za razdoblje od 2 godine
    I z v j e s t i t e lj: Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh
  • održavanje javne rasvjete – poslovi održavanja objekata i uređaja javne rasvjete na području Općine Matulji na period od godinu dana
    I z v j e s t i t e lj:  Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić
  • održavanje javnih zelenih površina na području Općine Matulji na period od godinu dana
    I z v j e s t i t e lj:  Zamjenik općinskog načelnika Alen Ružić

9. Donošenje Odluke o izmjeni odluke o komunalnom doprinosu
I z v j e s t i t e lj: Općinski vijećnik Općine Matulji Rudolf Slavić

10. Donošenje zaključka o inicijativi za rješenje prilazne ceste naselja Benčinići na spojnu cestu prema čvoru Benčinići
I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Općinskog vijeća Slobodan Juračić

11. Informacija o utrošku proračunske zalihe u Proračunu Općine Matulji za 2015. godinu za period od 1.1. do 31.3.2015.

Napomena: Uvid u kompletnu dokumentaciju vezanu uz prijedlog točke 7. Dnevnog reda možete izvršiti svakog radnog dana u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Matulji.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj  dolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

zip Kompletne materijale za 20. Sjednicu Općinskog Vijeća Općine Matulji možete preuzeti na ovom linku

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slobodan Juračić