19. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/15-01/4
URBROJ: 2156-04-01-15-1
Matulji, 16. ožujka 2015.
Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09, 8/13, 17/14 i 29/14).

S  a  z  i  v  a  m

19. sjednicu OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana 26. ožujka 2015. god. (četvrtak) s početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Donošenje Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja 18 Lisina (R2 2, O2)

I z v j e s t i t e lj i:  Općinski načelnik Mario Ćiković, Viši referent za prostorno uređenje Smiljana Veselinović i predstavnik Izrađivača plana Mara Kućan Smešny

2. Donošenje Odluke o donošenju Izmjene i dopune dijela Urbanističkog plana uređenja Matulja

I z v j e s t i t e lj i: Općinski načelnik Mario Ćiković, Viši referent za prostorno uređenje Smiljana Veselinović i predstavnik Izrađivača plana Mara Kućan Smešny

3. Donošenje Odluke o davanju prethodne suglasnosti za ulazak u sastav urbane aglomeracije Rijeka

I z v j e s t i t e lj : Općinski načelnik Mario Ćiković

4. Izvješće o radu Turističke zajednice Općine Matulji za 2014. godinu

I z v j e s t i t e lj:  Direktorica Turističke zajednice Općine Matulji Marijana Kalčić Grlaš
5. Donošenje Odluka u imovinsko-pravnim predmetima:

– skidanje statusa javnog dobra na dijelu z.č. 1933/3 k.o. Bregi

– Lampić Lina – kupnja zemljišta u k.o. Puži

– M.I.R.N. d.o.o.Jušići – kupnja zemljišta u k.o. Kućeli

I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko pravna pitanja Općinskog vijeća Općine  Matulji Denis Požar

6. Izvješće Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji o provjeri formalnih uvjeta kandidata za članove Savjeta mladih Općine Matulji

I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Odbora za izbor i imenovanje Općinskog vijeća Općine Matulji Alfredo Rabak

7. Donošenje Plana davanja koncesija na području Općine Matulji za 2015. godinu

I z v j e s t i t e lj: Voditelj Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

8. Donošenje Zaključka o davanju suglasnosti općinskom načelniku za potpisivanje Sporazuma gradonačelnika (Covenant of Mayors)

I z v j e s t i t e lj: Viši savjetnik za gospodarstvo i potporu razvojnim projektima mr. sc. Astra Gašparini

9. Izvješće o radu općinskog načelnika Općine Matulji od 01.07.2014. do 31.12.2014.

I z v j e s t i t e lj:  Općinski načelnik Mario Ćiković

10. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2014. do 2019.

I z v j e s t i t e lj:  Zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić

11. Donošenje Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću općine Matulji za 2015. godinu

I z v j e s t i t e lj: Voditelj Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

12. Donošenje Odluke o davanju odobrenja za postavljanje pokretnih radnji:

– trgovačkom društvu Adria mia d.o.o. Kastav na k.čl. 817/12 k.o. Brce za obavljanje trgovine na malo putem kioska

– obrtu J&H d.o.o. Pasjak na k.č. 817/19 k.o. Brce za obavljanje trgovine na malo

– Aleš Radović iz Jurdani 68a, vlasnik obrta za ugostiteljstvo Santos na dijelu z.č. 267 k.o. Matulji

I z v j e s t i t e lj: Voditelj Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen  prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj  dolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274-114.

zip19. SJEDNICA  OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI (materijale preuzmite klikom na link, a točke 1. i 2. u nastavku)

zipTocka 1. dnevnog reda sjednica 26.03.2015 – materijali

zipTocka 2. dnevnog reda sjednica 26.03.2015 – materijali

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slobodan Juračić