12. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

sjednica_vijecaREPUBLIKA  HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA  MATULJI
Općinsko vijeće

KLASA: 021-05/14-01/7
URBROJ: 2156-04-01-14-1
Matulji,  2.6.2014.

Na temelju članka 34., stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji (“Službene novine Primorsko-goranske županije”, broj: 26/09, 38/09. i 8/13).

S  a  z  i  v  a  m

 12. sjednicu  OPĆINSKOG VIJEĆA Općine Matulji, koja će se održati dana  12.6.2014. god.   (četrvrtak) sa početkom  u 17,00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći:

D n e v n i    r e d:

1. Usvajanje zapisnika sa 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Matulji

2. Izvješće društva Liburnijske vode d.o.o. Ičići  o izgradnji vodnih građevina na području Općine    Matulji u 2013.-2014. godini
I z v j e s t i t e lj: Rukovoditelj razvoja i investicija u društvu Liburnijske vode d.o.o. Ičići, Miodrag  Šarac

3. Donošenje Odluke u imovinsko pravnom predmetu Tancabel Miodrag – otkup zemljišta u k.o.  Kućeli
I z v j e s t i t e lj: Predsjednik Odbora za poslovni prostor, stambene poslove i imovinsko- pravna  pitanja,   Denis Požar

4. Izbor predsjednika stalnih radnih tijela Općinskog vijeća Općine Matulji:
a. Odbora za međunarodna, međužupanijska, međugradska i međuopćinska pitanja
b. Odbora za društvene djelatnosti
I z v j e s t i t e lj: Predsjednik odbora za izbor i imenovanja, Alfredo Rabak

5. Donošenje I.  izmjene i dopune Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2014.
I z v j e s t i t e lj: zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić

6.Donošenje I. izmjene i dopune Programa gradnje objekata i uređaja komunalne  infrastrukture za 2014.
I z v j e s t i t e lj: zamjenik Općinskog načelnika Alen Ružić

7. Donošenje I. izmjene i dopune Proračuna Općine Matulji za 2014.
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

8. Prijedlog za osnivanje Mjesnog odbora Mihotići
I z v i je s t i t e lj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo

9. Donošenje Statutarne Odluke o dopunama Statuta Općine Matulji
I z v j e s t i t e lj: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo

10.  Donošenje Odluke o dopuni Odluke o komunalnom doprinosu
I z v j e s t i t e lj: Viši savjetnik za pravna pitanja u Jedinstvenom upravnom odjelu Tihana       Prošenski

11. Donošenje Odluke o mjestima na kojima se može obavljati prodaja robe izvan prodavaonica
I z v j e s t i t e lj: Voditeljica odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

12. Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

13. Donošenje Zaključka o cijeni vodne usluge
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

14. Informacija o utrošku Proračunske rezerve
I z v j e s t i t e lj: Općinski načelnik Mario Ćiković

Ukoliko je netko od vijećnika spriječen prisustvovati sjednici, molimo da svoj nedolazak opravda  tajnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Matulji, na telefon br. 274-114.

zipMaterijale za sjednicu preuzmite OVDJE (ZIP FILE)

Predsjednik

Općinskog vijeća

Slobodan Juračić