11. SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE MATULJI

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
OPĆINA MATULJI
OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 021-05/18-01/0004
URBROJ: 2156/04-01-3-02-18-0004
Matulji, 23.02.2018

Na temelju članka 34. stavka 1. točka 3. Statuta Općine Matulji(„Službene novine Primorsko- goranske županije“, broj: 26/09 , 38/09, 17/14. 29/14, 4/15 – pročišćeni tekst i 39/15)

S a z i v a m

11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji, koja će se održati dana 06. ožujka 2018.
godine (utorak)
s početkom u 17:00 sati, u vijećnici Općine Matulji.

Za sjednicu predlažem sljedeći

DNEVNI RED:

  1. Donošenje Plana gospodarenja otpadom Općine Matulji za razdoblje 2017.-2022. godine

Izvjestitelji: zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji mr.sc. Bruno Frlan i predstavnici izrađivača plana Eko Adria d.o.o.

  1. Donošenje Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Matulji

Izvjestitelji: zamjenik općinskog načelnika Općine Matulji mr.sc. Bruno Frlan i predstavnici izrađivača plana DLS d.o.o. Rijeka

  1. Donošenje Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Matulji:

Izvjestiteljica: Pročelnica Jedinstvenog upravnog odjela Biserka Gadžo

  1. Izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Matulji za 2017. Godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

  1. Izvještaj o izvršenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2017. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

  1. Izvještaj o izvršenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infratrukture za 2017. godinu

Izvjestitelji: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditelj Odsjeka za komunalni sustav Ronald Puharić

7. Donošenje Odluke o raspoređivanju rezultata poslovanja za 2017. Godinu

Izvjestitelji:Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković i Voditeljica Odsjeka za proračun i financije Helena Stanić

8. Davanje odobrenja Miri Šmogor za postavu štanda na dijelu z.č. 612 k.o. Šapjane

Izvjestiteljica:Voditeljica Odsjeka za samoupravu i upravu Ljubomira Vrh

9. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Općine Matulji za 2016. godinu

Izvjestitelj: Općinski načelnik Općine Matulji Mario Ćiković

NAPOMENA: Vijećnicima Općinskog vijeća Općine Matulji materijali pod točkom 1. i točkom 2. predloženog dnevnog reda biti će dostavljeni na CD-u, a klubovima vijećnika Općinskog vijeća Općine Matulji dostaviti će se materijali u papirnatom obliku.

Ukoliko je netko od vijećnika Općinskog vijeća spriječen prisustvovati zakazanoj sjednici, molimo da svoj nedolazak opravdate tajnici Jedinstvenog upravnog odjela na tel. 274/114.

Kompletne matrijale za 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Matulji preuzmite na ovom linku

Predsjednik Općinskog vijeća

Darjan Buković, bacc. oec., v.r.